Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του

 Think carefully about this sentence before you translate it.  Where is the emphasis, or the contrast?  Is it saying the driver (rather than anybody else) has to get the vehicle on and off the ship, or is it saying the driver has to get the car on and off the ship (as opposed to doing anything else with it)?

The choice you make will affect the structure you need to use in English.

back