προσφέρουν κακή υπηρεσία

look up disservice in an English dictionary or in a concordancer, and find out if you can what verb it goes with. It does not go with offer!