ομφαλοσκοπήσεις των διανοουμένων

navel-gazing (112 instances in the Bank of English) and navel contemplation (11 instances) both occur in English.  There are no examples of the plural form of either. 

back