είχε ως αποτέλεσμα

Why not had as a result?  Study the complete set of citations for this sequence of words in the Bank of English, and see if you can work out the reason (it is something to do with the grammar).

swift to point out that it had, as a result of the low turnout, won the support
   to hold on to what they had; as a result, mutual self-protection societies
   patients ever since, and had as a result gone mad herself. After a
      The Security Council had, as a result, accelerated its consideration of
for the hassle you may have had as a result. I do hope you will be able to read
suffered more jibes than he had as a result of the stories. Said Ronan: `For
  his electric service and had, as a result, installed an auxiliary battery-
       or pharmacists. GPs had, as a result, refused to allow their
 computers that the company had as a result of deciding to pull out of that
and sycamore that I already had as a result of an over-estimate on a job a year


These are the only citations in the entire 400,000,000 word bank of English.  Would you use είχε ως αποτέλεσμα to translate any of them?  We may safely conclude that there is no such corresponding expression in English.  So what might you do?  

(i) Look up the verb result in a dictionary, and check the prepositions that can follow it.

(ii) Study the citations below from European Parliamentay debates for 1996

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να εκπονηθεί ένα συνεκτικό ψήφισμα This has resulted in a brief, cohesive resolution.
Η χαμηλή εσοδεία του 1987 είχε ως αποτέλεσμα να καθορισθούν υπερβολικά χαμηλές ποσοστώσεις ζάχαρης για τη Φινλανδία The 1987 crop failure resulted in a lower sugar quote being agreed for Finland
Η απουσία μιας συνεκτικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας κατά το παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα να είναι η ΕΕ εντελώς αναποτελεσματική στην παγκόσμια σκηνή The absence of a cohesive foreign and security policy in the past has resulted in the EE being totally ineffective on the world stage
Η αδράνεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από ενός εκατομμυρίου ατόμων Over one million people died as a result of that inaction
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές σχετικά τιμές παρέμβασης για τα οπωροκηπευτικά είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρηθούν σημαντικά πλεονάσματα και μεγάλη πτώση των τιμών That has led, in combination with the relatively high intervention prices for horticultural products, to considerable surpluses and tumbling prices
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρούν τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη την κοινή θέση ως μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια εξισορρόπησης δυνάμεων This has meant that both the commission and the Member States have seen the common position as a very difficult balancing act.
... μήνυμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιρριφθεί υπερβολικά βαρύ φορτίο ... a message whose effect would be to impose an excessive burden ...
Επίτ η βάσει της εμπειρίας αυτής θα πρέπει να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να εγγυηθώ ότι η λύση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα καλύτερες, αποτελεσματικότερες, ή φθηνότερες υπηρεσίες πρός το κοινό I have to tell you, on the basis of that experience, that I would not guarantee that it would produce better, more efficient or cheaper public services.

Note that verbs like lead to or produce imply the result of a process, and might be sufficient in themselves to render the sense.

back